Accesibilitat

Declaració d’accessibilitat El propietari del lloc web s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), pel qual es trasposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016. Aquesta declaració aplica a aquest lloc web, subdomini del web institucional upc.edu. Situació de compliment Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació. Contingut no accessible El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents: Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 1.       Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Contingut no textual]
 2.       Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 subtítols (gravats)]
 3.       Alguns vídeos pregravats al lloc web no disposen d’àudio descripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.5 i 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2019
 4.       En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2019 d’informació i relacions.
 5.       En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 ús del color]
 6.       En algunes pàgines hi pot haver atributs i identificadors duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 processament]
 7.       En algunes pàgines els components d’interfície d’usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Nom, funció, valor ]
 8.       En alguns formularis, el camp d’entrada que recopila informació sobre l’usuari no té identificat el propòsit [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 identificació del propòsit d’entrada]
 9.       En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast mínim]
 10.   En algunes pàgines el contrast dels components d’interfície d’usuari i d’objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast no textual]
 11.   De manera puntual podria existir algun error d’entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqués a l’usuari el suggeriment per solucionar-ho [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Suggeriment davant d’errors]
 12.   En algunes pàgines els missatges d’estat podrien no estar determinats mitjançant programació mitjançant funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 missatges d’estat]

Càrrega desproporcionada No s’aplica El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable

 1.       Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
 2.       Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per aquesta Universitat o que no estiguin sota el seu control, com ara fitxers ofimàtics.

Observacions i dades de contacte Es poden fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través del formulari de contacte, per exemple:

          Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web

          Transmetre altres dificultats d’accés al contingut

          Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable dAccessibilitat.